Regulamin programu

Regulamin Programu AFRISOExpert

 

§ 1.

Definicje

 1. AFRISOExpert - program partnerski obsługiwany przez Organizatora, obejmujący współpracę pomiędzy Organizatorem, oraz Partnerami (Instalatorami, Dystrybutorami) w zakresie wykonywania czynności marketingowych świadczonych przy udziale Organizatora i Partnera.

 2. Regulamin - niniejszy Regulamin AFRISOExpert.

 3. Organizator - AFRISO Sp. z o.o. z siedzibą w Szałszy, pod adresem: 42-677 Czekanów, ul. Kościelna 7, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000066141, NIP: 631-197-91-76, wykonująca czynności wynikające z Regulaminu, w tym w szczególności: wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie wykorzystania Produktów Organizatora w instalacjach wykonywanych przez Partnerów.

 4. Serwis AFRISOExpert – strona internetowa zintegrowana z serwisem www.afriso.pl oraz szkolenia.afriso.pl, umiejscowiona na serwerze Organizatora, stanowiąca zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, audio-wizualne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowiony na serwerze internetowym pod wyznaczonym adresem (www.afrisoexpert.pl), stworzony na potrzeby AFRISOExpert. Serwis posiada część ogólnodostępną, umieszczoną pod adresem internetowym: www.afriso.pl oraz część dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Partnerów na www.afrisoexpert.pl .

 5. Formularz rejestracyjny - Formularz udostępniony przez Organizatora, umożliwiający przesłanie do Organizatora danych osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub spółki prawa handlowego, chcącej podjąć współpracę w ramach AFRISOExpert.

 6. Partner:

  1. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych mająca uprawnienia, umiejętności lub doświadczenie zawodowe w tworzeniu instalacji grzewczych, wentylacyjnych i chłodzących,

  2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w tym w formie spółki cywilnej,

  3. spółka prawa handlowego,

  4. pracownik punktu handlowego (dystrybucja),

który przystąpił do AFRISOExpert.

 1. Administrator danych osobowych – Organizator,

 2. Konto Partnera - Udostępniony przez Organizatora fragment Serwisu AFRISOExpert, dostępny po zalogowaniu, zawierający informacje na temat

  1. ilości zebranych punktów,

  2. ilości dostępnych punktów,

  3. stopnia autoryzacji,

  4. zadaniach do wykonania w celu osiągnięcia kolejnego stopnia autoryzacji,

  5. dostępnych warsztatach, szkoleniach, e-learningach i innych działaniach podnoszących kwalifikacje w zakresie wiedzy o produktach AFRISO,

  6. zaproszenie do udziału w akcjach promujących produkty Organizatora

  7. osób dedykowanych do kontaktu,

  8. moduł zgłaszania reklamacji w trybie reakcji przyśpieszonej,

  9. akcjach promocyjnych i konkursach,

  10. kontakt z Organizatorem.

 3. Kontakt z adminem - Formularz, który wypełnia Klient, aby móc komunikować się z Organizatorem w celach związanych z AFRISOExpert.

§ 2.

Przystąpienie do Programu

 1. Celem prowadzenia działań marketingowych i relacyjnych w ramach AFRISOExpert, które odbywają się przy użyciu Materiałów Promocyjnych oraz Serwisu AFRISOExpert jest nawiązanie głębszej relacji z klientami, podniesienie świadomości korzystania z Produktów Organizatora, promowania i poszerzania wiedzy zawodowej profesjonalnych wykonawców w zamian za przywileje.

 2. W AFRISOExpert, mogą uczestniczyć:

  1. pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

  2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym także spółki cywilne,

  3. spółki prawa handlowego,

  4. pracownicy punktu handlowego (dystrybucja).

 1. Partner, który chce przystąpić do AFRISOExpert jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia Formularza Rejestracyjnego.

 2. Przystąpienie do AFRISOExpert jest dobrowolne.

 3. Przystąpienie do AFRISOExpert jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Pełna aktywacja konta Partnera w AFRISOExpert następuje po weryfikacji danych wprowadzonych do systemu poprzez Formularz Rejestracyjny oraz ich akceptacji przez Organizatora. Po zaakceptowaniu konta Partnera, Organizator wyśle mu Materiały Informacyjne.

 5. Od chwili pełnej aktywacji Konta Partnera w AFRISOExpert, na koncie będą rejestrowane wszelkie aktywności Partnera oraz jego dorobek punktowy związany z tymi aktywnościami.

 6. W chwili pierwszego logowania po aktywacji Konta Partnera, Partner zobowiązuje się niezwłocznie uzupełnić dane identyfikacyjne oraz teleadresowe niezbędne do realizacji procesów kolejnych certyfikacji a następnie realizację punktów zgromadzonych przez Partnera w czasie trwania kolejnych etapów Programu. Informacja o aktywacji Konta Partnera oraz konieczności uzupełnienia danych zostanie przekazana Partnerowi drogą elektroniczną (e-mail).

 7. Jako potwierdzenie zakończenia procesu aktywacji Konta, Partner otrzyma informację pisemną – dostarczoną przez Organizatora drogą elektroniczną (e-mail).

 8. Organizator ma prawo wykluczyć Partnera z udziału w AFRISOExpert, który nie uzupełnił niezbędnych danych po aktywacji konta - w terminie 30 dni od przypomnienia doręczonego przez administratora drogą elektroniczną (e-mail).

§ 3.

Zobowiązania Partnera

W ramach uczestnictwa w AFRISOExpert, Partner jest zobowiązany w szczególności do:

 1. logowania się w serwisie AFRISOExpert co najmniej raz na dwa tygodnie;

 2. udziału w Warsztatach prowadzonych przez przedstawiciela Organizatora;

 3. znajomości działania oraz wykorzystywania w instalacjach produktów firmy AFRISO;

 4. udziału w akcjach doszkalających oraz promujących produkty firmy AFRISO.

 

§ 4.

Zobowiązania Organizatora

W ramach AFRISOExpert Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Partnerowi stałego, czynnego wsparcia technicznego oraz informacyjnego w działaniach związanych z pracą Partnera przy użyciu produktów Organizatora, w szczególności poprzez:

 1. zapewnienie Partnerowi stałej opieki przedstawiciela techniczno - handlowego Organizatora w terenie lub w punkcie hadnlowym;

 2. autoryzację Partnerów na podstawie odbytych szkoleń, warsztatów oraz testów wiedzy o produktach Organizatora;

 

§ 5.

Zasady Programu Partnerskiego

 1. W ramach uczestnictwa w AFRISOExpert, Organizator będzie przyznawał Partnerowi punkty w zamian za wykonywanie aktywności określonych w Tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Punkty, o których mowa w § 5. ust. 1 powyżej oraz wykonane dla ich pozyskania aktywności - upoważniają Partnera do korzystania z Przywilejów określonych w Tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 3. Organizator zobowiązuje się do dokonywania trójpoziomowej autoryzacji Partnerów po spełnieniu przez nich następujących warunków:
          INSTALATOR

  1. Certyfikat autoryzacji pierwszego stopnia:

   1. udział w obowiązkowych e-szkoleniach Organizatora i zaliczenie testów do każdego szkolenia lub jednego zbiorczego testu ze wszystkich szkoleń,

   2. zdobycie 10 punktów za dodatkowe (punktowane) e-szkolenia.

  2. Certyfikat drugiego stopnia:

   1. udział w obowiązkowych e-szkoleniach Organizatora i zaliczenie testów do każdego szkolenia lub jednego zbiorczego testu ze wszystkich szkoleń,

   2. zdobycie 30 punktów za dodatkowe (punktowane) e-szkolenia,

   3. jednokrotny udział w warsztatach AFRISO prowadzonych przez przedstawiciela AFRISO,

   4. udokumentowane zdjęciem (potwierdzone przez przedstawiciela AFRISO) użycie produktów AFRISO,

  3. Certyfikat trzeciego stopnia:

   1. udział w obowiązkowych e-szkoleniach Organizatora i zaliczenie testów do każdego szkolenia lub jednego zbiorczego testu ze wszystkich szkoleń,

   2. zdobycie 60 punktów za dodatkowe (punktowane) e-szkolenia

   3. czterokrotny udział w warsztatach AFRISO prowadzonych przez przedstawiciela AFRISO,

   4. przynajmniej czterokrotna wymiana wiedzy na forum (rozwiązania problemów instalacyjnych, uwagi o produktach itp.),

   5. wykonanie instalacji grzewczej z użyciem minimum 4 grup produktowych AFRISO.


 4.         DYSTRYBUTOR

  1. Certyfikat autoryzacji pierwszego stopnia:

   1. udział w obowiązkowych e-szkoleniach Organizatora i zaliczenie testów do każdego szkolenia lub jednego zbiorczego testu ze wszystkich szkoleń,

   2. zdobycie 10 punktów za dodatkowe (punktowane) e-szkolenia.

  2. Certyfikat drugiego stopnia:

   1. udział w obowiązkowych e-szkoleniach Organizatora i zaliczenie testów do każdego szkolenia lub jednego zbiorczego testu ze wszystkich szkoleń,

   2. zdobycie 30 punktów za dodatkowe (punktowane) e-szkolenia,

   3. jednokrotny udział w warsztatach AFRISO prowadzonych przez przedstawiciela AFRISO.

  3. Certyfikat trzeciego stopnia:

   1. udział w obowiązkowych e-szkoleniach Organizatora i zaliczenie testów do każdego szkolenia lub jednego zbiorczego testu ze wszystkich szkoleń,

   2. zdobycie 60 punktów za dodatkowe (punktowane) e-szkolenia

   3. jednokrotny udział w warsztatach AFRISO prowadzonych przez przedstawiciela AFRISO.

 1. Autoryzacja, o której mowa w §5. ust. 3 dokumentowana będzie papierowym lub elektronicznym imiennym albo firmowym certyfikatem autoryzacji AFRISO wraz ze wskazaniem jego stopnia.

 2. Certyfikat autoryzacji pierwszego i drugiego stopnia przyznawane są jednorazowo oraz bezterminowe.

 3. Certyfikat autoryzacji trzeciego stopnia ważny jest przez rok od dnia jego wydania z możliwością odnowienia na okres kolejnego roku. Informacja o upływie ważności certyfikatu autoryzacji oraz możliwości jego odnowienia będzie dostępna na Koncie Partnera oraz zostanie wysyłana przez Organizatora drogą elektroniczną jak również bezpośrednio doręczona przez Przedstawiciela Techniczno-Handlowego Organizatora.

 

§ 6.
Uprawnienia Partnera - Instalatora

 1. Z tytułu posiadania certyfikatu autoryzacji pierwszego stopnia Partner otrzymuje:

  1. pisemny certyfikat autoryzacji wystawiany imiennie i/lub na firmę

  2. indywidualne i systematyczne wsparcie w terenie przez przedstawiciela AFRISO

  3. przyśpieszony tryb reakcji na złożoną reklamację (do 48 godzin)

  4. bieżące informacje produktowe przesyłane bezpośrednio na skrzynkę e-mailową (nie częściej niż raz w tygodniu)

  5. 4 letnia gwarancja na wybrane produkty.

 2. Z tytułu posiadania certyfikatu autoryzacji drugiego stopnia Partner, oprócz uprawnień określonych w §6. ust. 1 otrzymuje:

  1. 5 letnią gwarancję na wybrane produkty AFRISO

  2. możliwość bezpłatnego wypożyczenia produktów z serii BlueLine (analizatory spalin, detektory gazu, manometry elektroniczne) jeden raz w roku, na okres 7 dni (w miarę dostępności produktów)

  3. możliwość otrzymania wydrukowanych wizytówek w formacie programu AFRISOEkspert

  4. jeden komplet odzieży roboczej rocznie dla autoryzowanego eksperta AFRISO

  5. możliwość utworzenia wizytówki internetowej z opisem firmy oraz portfolio instalatora

  6. umieszczenie na mapie polecanych ekspertów.

  7. zamawiając produkty AFRISO u Dystrybutora – po podaniu ID – dostawa we wskazane miejsce, gratis

 3. Z tytułu posiadania certyfikatu autoryzacji trzeciego stopnia Partner, oprócz uprawnień określonych w §6. ust. 1 i 2, dodatkowo upoważniony jest do:

  1. 1 sztuki produktu rocznie do samodzielnego montażu lub do montażu przy wsparciu przedstawiciela AFRISO (do wyboru w katalogu przywilejów)

  2. możliwości przetestowania i oceny nowych lub modyfikowanych produktów przed wprowadzeniem do sprzedaży

  3. możliwości oznakowania samochodu autoryzowanego instalatora sygnaturą programu AFRISOExpert

  4. dorocznego spotkania w gronie ekspertów (wymiana doświadczeń , warsztaty produktowe, integracja),

  5. newsletter z informacjami z branży (nie częściej niż raz w miesiącu),

  6. możliwości otrzymywania od AFRISO zleceń serwisowo-wykonawczych,

§ 7.
Uprawnienia Partnera - Dystrybutora

 1. Z tytułu posiadania certyfikatu autoryzacji pierwszego stopnia Partner otrzymuje:

  1. pisemny certyfikat autoryzacji wystawiany imiennie i/lub na firmę,

  2. indywidualne i systematyczne wsparcie przez przedstawiciela AFRISO,

  3. bieżące informacje produktowe przesyłane bezpośrednio na skrzynkę e-mailową (nie częściej niż raz w tygodniu).

 2. Z tytułu posiadania certyfikatu autoryzacji drugiego stopnia Partner, oprócz uprawnień określonych w §6. ust. 1 otrzymuje:

  1. możliwość udziału w spotkaniach szkoleniowo - integracyjnych.

 3. Z tytułu posiadania certyfikatu autoryzacji trzeciego stopnia Partner, oprócz uprawnień określonych w §6. ust. 1 i 2, dodatkowo upoważniony jest do:

  1. dorocznego spotkania w gronie ekspertów (wymiana doświadczeń , warsztaty produktowe, integracja).

§ 8.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego Partnerzy powinni zgłaszać pisemnie na adres siedziby Organizatora w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia podlegającego reklamacji.

 2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy wraz z danymi rejestrowymi (jeśli dotyczy), numer telefonu oraz dokładny opis zdarzenia wraz z uzasadnieniem.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez osoby upoważnione ze strony Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania. Partner zgłaszający reklamacje otrzyma w tym terminie pisemną odpowiedź.

 

§ 9.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą w formie pisemnej po uprzednim poinformowaniu Partnerów drogą elektroniczną o tych zmianach. Partner ma prawo do odstąpienia od AFRISOExpert w terminie 30 dni od poinformowania go o nowej treści Regulaminu. Odstąpienie powinno zostać dokonane w formie pisemnej oraz wysłane na adres siedziby Organizatora.

 2. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji dotyczących AFRISOExpert na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail.

 3. Partner jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora w formie pisemnej o zmianie danych teleadresowych (adres, adres e-mail, telefon kontaktowy), osobowych, nazw firmy i związanych z tym numerów NIP, REGON w przeciągu 14 dni od ich wystąpienia.

 4. Wszelkie spory powstałe w związku z uczestnictwem oraz prowadzeniem AFRISOExpert rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku dojścia do porozumienia przez Organizatora i Partnera, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Organizatora.

 5. Regulamin dostępny będzie w formie elektronicznej pod adresem www.afrisoexpert.pl .

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r.